EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING, DIKEMARK IDRETTSFORENING(DIF), TIRSDAG 2. FEBRUAR 2016, KLOKKEN 1900, PÅ VARDÅSEN SKOLE. TEMA «KUNSTGRESS PÅ DIKEMARK»!

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING, DIKEMARK IDRETTSFORENING(DIF), TIRSDAG 2. FEBRUAR 2016, KLOKKEN 1900, PÅ VARDÅSEN SKOLE. TEMA «KUNSTGRESS PÅ DIKEMARK»!

Dikemark idrettforenings hovedstyre kaller herved inn til ekstraordinær generalforsamling, med tema muligheter for anleggsoppgradering. Dette gjøres i anledning av at det nå ligger til rette for realisering av planer om opprustning av hovedfotballbane, fra naturgressdekke til kunstgressdekke. Dette er eneste sak på agenda for denne ekstraordinære generalforsamling. Ordinær generalforsamling vil avholdes senere.

Som kjent fra tidligere, så har det over tid foregått en planprosess rundt temaet anleggsoppgradering på idrettsarealet ved Dikemarksområdet. Dette har vært jobbet med over flere år, og med ulike hovedstyre og andre klubbmedlemmer i føringen. Arealet vi bruker til våre idrettsaktiviteter, har vært i Oslo kommunes eie helt frem til nylig. Det har derfor vært umulig for DIF å kunne realisere våre ulike planer om oppgradering av våre idrettsanlegg, da vi er avhengig av forutsigbarhet med langvarige leieavtaler, for at dette skal la seg gjøre.

Forslaget som hovedstyret fremmer, og som vil være gjenstand for votering, er som følger:

«Det vedtas at Dikemark idrettsforening gjennomfører bygging av kunstgressbane i 2016, innenfor rammene gitt i vedlagte finansieringsplan og vedlagte plantegninger. Det økte driftsbudsjettet vedtas, med behov for økt aktivitetsavgift for aktive utøvere innen fotball».

NB!

Vi har blitt gjort oppmerksom på at vår voteringspraksis fra tidligere ikke har tilfredsstilt reglementet fra vårt overordnede organ, Norges idrettsforbund(NIF). I NIFs reglement fremkommer blant annet at man aktivt må ha meldt seg inn i klubben for å være stemmeberettiget.

*Alle registrerte medlemmer over 15 år, som har betalt medlemsavgift har stemmerett ved personlig oppmøte.

* Ved betalt familiemedlemsavgift , må alle over 15 år, som ønsker å benytte seg av stemmeretten ved personlig oppmøte, være registret i klubbens medlemsregister.

Send mail til innogutmelding@dif.no med oversikt over hvem som skal være registret som personlige medlemmer innen det aktuelle familiemedlemskapet, om dere ønsker tilføyinger. Man er da stemmeberettiget en måned etter at man har meldt seg inn.

*Klubbens medlemmer har kun stemmerett ved personlig oppmøte. Fullmakt kan ikke benyttes.
*Man må ha vært medlem i klubben i minst en måned for å være stemmeberettiget.

DIF har nå omlag 580 aktive medlemmer, hvorav et stort antall driver med flere idretter i klubben. Fotball og langrenn er hovedaktivitetene, men det finnes også andre aktiviteter, som aerobictrening samt andre sporadiske treningsgrupper. Slik situasjonen har blitt analysert, så er det akuttbehov for oppgradering av fasilitetene for fotballaktivitet, og det er ønskelig å arbeide videre for å optimalisere for langrennsaktivitet, vinterstid så vel som barmarksperioden. Det essensielle for fotballaktivitetene er å endre dekket på fotballbanen fra et dårlig naturgressdekke, til et godt kunstgressdekke. For langrennsaktivitetene arbeides det blant annet med planer for muliggjøring av rulleskitrasé ved vårt aktivitetsareale. Samtidig har vi i mente at det planlegges for fremtidige demografiske endringer i form av omfattende boligutvikling i nærområdet, slik at vi også må være forberedt for ytterligere medlems- og aktivitetsøkning, på lenger sikt.

Som det fremkommer av vedlagt dokument med tegninger, så er det kun relativt liten del av landområdet som er regulert for bruk til idrettsaktiviteter. For det resterende arealet må det i første omgang legges konkrete og realiserbare planer om ønsket bruk, før det kan søkes om omregulering av bruksformål. Dette er en prosess som kan ta flere år, da det må behandles i ulike offentlige forvaltningsorgan. Vi er allerede godt i gang med denne prosessen, og Asker kommune har bevilget midler for dette planarbeidet.

Vi i hovedstyret arbeider tett opp mot Asker kommune og Asker idrettsråd, for å belyse våre behov. Vi er nå særdeles glade for at det ser ut til at vi nå kan få mulighet for å realisere deler av den anleggsutviklingen som vi ønsker. Det er inngått en langvarig og vederlagsfri leieavtale med Asker kommune, for de arealer som er regulert for idrettsformål. Det er klare intensjoner om at resten av området skal omreguleres til idrettsformål, og at vi får leieavtaler for de arealer vi ønsker til våre aktiviteter.

Klubbens øverste organ er generalforsamlingen, og et vedtak fra en ekstraordinær generalforsamling må ligge som fundament, for at klubben skal gå videre i denne prosess. Dette er altså årsaken til at vi nå kaller til ekstraordinær generalforsamling.

Vi håper mange finner interesse for denne sak, og finner tid for å møte i denne ekstraordinære generalforsamling. Vi setter stor pris på eventuelle tilbakemeldinger, og svarer gjerne på spørsmål, også i forkant av denne ekstraordinære generalforsamlingen.

Hovedstyret 2015

Leder Bjørn Olsen 90741800
Styremedlem Hilde Hansen 94146800
Styremedlem Geir Øiestad 91751412
Styremedlem Ingegerd Hauknes 90924596
Styremedlem Lise Sunsby 92607327
Styremedlem John Egeland Bøgh Bekkenes 92253682