Håndbok fra kretsen for barnefotball og ungdom/seniorfotball

DIF – fotball tilhører Oslo Fotballkrets

All info fra kretsen fins på internettsidene www.fotball.no/oslo. Viktig info legges også her på DIF sine hjemmesider.

Definisjon av:

Barnefotball:  Fra de starter og så lenge de spiller 7-er fotball (8-12 år)

Aldersbestemte klasser:  11-er fotball, fra 13 – 18 år (junior)

Lagleder og trener er nøkkelpersoner i et fotball-lag:

LAGLEDEREN

  • Er kontaktperson mellom DIF- styret og spillere/foreldre og trener
  • Er ansvarlig for utstyr som laget får (baller, drakter, kjegler osv) og holde kontakt med innkjøpsansvarlig i styret
  • Ansvarlig for å sette opp budsjett for laget etter mal fra kasserer
  • Er ansvarlig for å melde korrekt informasjon om spillere til DIF- styret, og bidra til å holde medlemsregisteret oppdatert
  • Avgjør sammen med trener (og foreldre) hvilke cuper laget skal delta i, og melder fra til kasserer i DIF
  • Lagleder leverer årsmelding og liste over spillere hvert år i januar til DIF- styret
  • Er ansvarlig for kamprapport og eventuell flytting av kamper
  • Er ansvarlig for at regler og papirarbeid om spilleroverganger osv blir fulgt

TRENEREN

Er en svært viktig person for den sportslige utviklingen til laget, og bør konsentrere jobben om å få til et godt sportslig og sosialt liv i laget.

DIF oppfordrer den enkelte lagleder og trener til å ta relevante kurs og utvikle seg parallelt med spillerne.

DIF har som målsetning at alle trenere/lagledere til og med 7-er fotball  skal ha gått aktivitetslederkurs,  og A-trenerkurs når spillerne går over til 11-er fotball.

OBS! Kretsen har mange ulike kurstilbud, spesielt i vinterhalvåret, og DIF betaler alle relevante kursutgifter, følg med på kretsens hjemmesider og benytt mulighetene!

Nedenfor er linkene til kretsens

Håndbøkene er omfattende med svar på det meste, og greie å finne fram i ved hjelp av innholdsfortegnelsene på de første sidene. God lesing!