Asker kjøper viktig friområde på Dikemark

Asker kjøper viktig friområde på Dikemark

Asker kommune har kjøpt det regulerte friområdet på Engelsrud, ved idrettsbanen til Dikemark Idrettsforening, fra Oslo kommune.

– Jeg er svært tilfreds med at vi nå har fått til en avtale. Dette eiendomskjøpet vil være til stor glede for Askers befolkning. Halvøya på Dikemark er et flott rekreasjonsområde som brukes av svært mange av våre innbyggere til ulike frilufts- og idrettsaktiviteter, sier ordfører Lene Conradi.

Området kommunen nå har kjøpt er et viktig rekreasjonsområde i Asker og benyttes som frilufts- og idrettsområde for både organiserte og uorganiserte aktiviteter. Området brukes til allmennyttige formål som speiderhytte, padlesenter og klubbhus/grendehus, tre idrettsplasser, friområder, landbruksarealer samt kjøre- og gangveier.

– Nå går vi i dialog med Dikemark Idrettsforening om deres planer og ønsker for videre utvikling, sier Conradi.

Asker kommune har over lang tid forhandlet med Oslo kommune om å kjøpe det regulerte friområdet med tilgrensende arealer fra Oslo kommune.

Området sikret til idrettsformål og friområde

Hensikten med kjøpet er å sikre en langsiktig og forutsigbar bruk av arealet til friområde og friluftsformål. Dikemark Idrettsforening ønsker også å utvikle området i tråd med utviklingen innen idrett og friluft. Ved kommunalt eierskap til området kan det også sikres spillemidler til en fremtidig utvikling av idrettsanleggene.

Området som kommunen har kjøpt utgjør ca. 75 mål. Område regulert til friområde utgjør ca. 50 mål, allmennyttige formål ca. 8 mål og landbruksområde ca. 17 mål. Kjøpesummen er satt til kr 942.000 og tilsvarer ca. 12,5 kr/ m². Midler til kjøp tas av allerede avsatte midler til grunnerverv og egen bevilgning er derfor ikke nødvendig.