Langrennsstyret 2023/2024

Kontaktinformasjon: epost ski@dif.no

Mobil: 911 95 199‬

 

Verv Navn
Leder Brynjar Fonneløp
Styremedlem Øyvind M. Wergeland
Styremedlem Eivind Fiskvik Karfjell
Styremedlem Arve Lorentsen
Styremedlem Elisabeth Wergeland